Rysbayeva, A. ., Saduakas, G. ., Shaizhanova, K. ., Kubiyeva, B., Adilshinova, Z. ., Orazbaev, E. . and Uteshkalieva,A.  (2021) “Formation of humanistic relations of primary school students”, Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(5), pp. 2742–2751. doi: 10.18844/cjes.v16i5.6365.