Effects of The Intelligence Games Approaches on Academic Achievement And Attitude of Students With Mild Intellectual Disability in Mathematics Course

Main Article Content

Mustafa ÇEVİK
Makbule Düzgün
Barış Elif Öztaş

Abstract

The aim of this study is to determine effects of the intelligence game (Tower of Hanoi) on academic achievement and attitude of students studying at 5th class of secondary school with Mild Intellectual Disability (MID) in mathematics of the course. In the study, pretest-posttest design, one group of pre-trial model, was used. The participants of the research consisted of 8 students with MID. To the students at the beginning of the study, "Mathematics Achievement Test", "Mathematics Attitude Scale" and “Concept Acquisition Interview†pretest - posttest was applied. The data obtained from the achievement test and attitude scale were analyzed by using rank test signed non-parametric Wilcoxon on SPSS 16.0 software. The data obtained in the interview form were interpreted by using the content analysis method .It was found that at the end of the study, students improved their academic achievement in mathematics education meaningfully in the course taught with Tower of Hanoi and the attitudes to the course were developed in a positive direction.

 Keywords: Mild intellectual disability, intelligence game, mathematics course, academic achievement, attitude.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ÇEVÄ°K, M., Düzgün, M., & ÖztaÅŸ, B. E. (2016). Effects of The Intelligence Games Approaches on Academic Achievement And Attitude of Students With Mild Intellectual Disability in Mathematics Course. International Journal of Learning and Teaching, 8(1), 02–11. https://doi.org/10.18844/ijlt.v8i1.698
Section
Articles

References

Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları, 6. Basım.

Arpacık, Ö. (2014). Zihinsel engelli öğrencilere yönelik çoklu ortam materyallerinin geliştirme süreci ve kullanımının öğretmenlere ve öğrencilere etkisi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Baki, K. (2014). Şemaya dayalı öğretim stratejisinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematikte sözel problem çözme becerilerine etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Beyhan, N. ve Tural, H. (2007) İlköğretim matematik öğretiminde oyunla eğitimin erişiye etksi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 21, 37-48.

Bigge, J. L.,Best, S. J. and Heller, K. W. (2001). Teaching individuals with physical, health, or multiple disabilities. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara. Anı Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K.,Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Chung, Kevin K. H. and Tam, Y. H. (2005). Effects of cognitive-based instruction on mathematical problem solving by learners with mild intellectual disabilities. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 30(4): 207–216.

Cornell, C. (Çev: Eyüboğlu, N) (2000). Matematikten nefret ediyorum. Yaşadıkça Eğitim.

Çankaya, S. ve Karamete, A. (2008). Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersine ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, (2), 115-127.

Çevik, M. and Düzgün, M. (2015 Ekim) Effects of the project-based learning approaches on academic achievement and attitude of students studying at first stage of primary school with light mental barriers in mathematics lesson. İnternational Conference on Primary Education. Nevşehir, Turkey.

Davıs, P. J. & Hersh, R. (2002). Matematiğin seyir defteri. (Çev. Ender Abadoğlu). Ankara: Doruk Yayıncılık

Dunn, G., Stewart, R. and Williams, H. (2003). Why play games?. Mathematics Teaching. Vol:183.

Fidan Kurtdede, N. ve Akyol, H. (2011). Hafif düzeyde zihinsel öğrenme güçlüğü olan bir öğrencinin okuma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik nitel bir çalışma. Kurumsal Eğitimbilim, 4 (2), 16-29.

Foster, R. (2004). Crazy Bones. Mathematics Teaching. Vol: 187.

Guzman, de M. (1990, Ekim). The role of games and puzzles in the popularization of mathematics. International Congress of Mathematicians in Kyoto. L'Enseignement Mathématique 36 (1990), 359-368.

Kaptan, S. (1999). Bilimsel Araştırma ve istatistik teknikleri. Bilim Yayınları. Ankara.

Köroğlu, H. ve Yeşildere, S. (Eylül 2002). İlköğretim II. kademede matematik konularının öğretiminde oyunlar ve senaryolar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik öğretimi Kongresi. Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.

Mastropıerı, M.A. and Scruggs, T.E. (1994). Text-based vs. activities-oriented science curriculum: Implications for students with disabilities. Remedial and Special Education, 15, 72-85.

Merrotosy, P. (2015). The Tower of Hanoi and inductive logic. Australian Senior Mathematics Journal. 29 (1), 16-24.

Miles, B. M. and Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis (2th Ed.). Sage Publications.

Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Matematik Dersi (5-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.

Morin, V. A. and Miller, S. P. (1998). Teaching Multiplication to Middle School Students with Mental Retardation. Education and Treatment of Children, 21, 22–36.

Nicolopoulou, A. (2004). Oyun, bilişsel gelişim ve toplumsal dünya: Piaget, Vygotsky ve sonrası (Çev. Bağlı, M.T.). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 137-169.

Ocak, G ve Dönmez, B. (2010). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), 69-82.

Patton, J.R. (1993). Individualizing for science and socia lstudies. In J. Wood (Ed.), Mainstreaming: A practical approach for teachers(2nd ed.,pp. 366-413). Columbus, OH: Merrill.

Patton, J. R. 1995. Teaching science to students with special needs. Teaching Exceptional Children,27 (4): 4–6.

Rowe, J. (2001). An experiment in the use of games in the teaching of mental arithmetic. Philosophy of Mathematics Education, 14, 1-16.

Scruggs, T. E.,Mastropieri, M. A. And Bonn, R. (2008). Science education for students with disabilities: a review of recent research. Studies in Science Education, 32:1, 21-44.

Tezcan, C. (2012) Zihinsel engelli çocuklara web destekli uzaktan eğitim sistemi kurulması: matematik ve fen bilgisi dersleri uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Edirne.

Umay, A. (2002). Öteki matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, 275-281.

Yıldız, V. (Nisan, 1997). Okul öncesi eğitimde oyunun kullanılması. Nasıl Eğitim Sistemi: Güncel Uygulamalar ve Geleceğe İlişkin Öneriler Eğitim Sempozyumu. İzmir.

Yılmazer, Z. ve Keklikçi, H. (2014). Geliştirilen kukla materyali kullanilarak yapilan geometri öğretimine yönelik öğrenci görüşleri. Journal of Research in Education and Teaching. 3 (1),271-277.